Free delivery from 1 000,00 €
Save to shopping list
Create a new shopping list

Regulamin

REGULAMIN

 

Espares24.com to sklep internetowy, dostępny w domenie Espares24.com, prowadzony przez firmę eSpares24 Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zalipie 7a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653797, posiadającą NIP: 952-215-48-76. Bezpośredni kontakt do firmy to: info@espares24.com.

 

1. eSpares24 Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie espares24.com.

 

2. Klienci  mają możliwość korzystania z espares24.com dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w espares24.com (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na espares24.com ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z eSpares24 Sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przekazanie informacji o wypowiedzeniu umowy na adres mailowy: info@espares24.com. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których eSpares24 Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w espares24.com należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a eSpares24 Sp. z o.o.., której przedmiotem są usługi świadczone przez eSpares24 Sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie. 

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w espares24.com, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z espares24.com oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Produkty dostępne w espares24.com są wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na karcie produktu zamieszczone są informacje o stanie fizycznym towaru, w zależności od treści opisu produkt może być nowy lub pochodzący z demontażu. 

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych espares24.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT bądź paragon (w zależności od wyboru Klienta). Faktura VAT lub paragon jest drukowany i dołączany w wersji tradycyjnej do zamówienia. 

 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje również możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem:

Espares24.com

Ul Fieldorfa 5A/D

04-158 Warszawa.

 

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a eSpares24 Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w espares24.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w espares24.com  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście w Warszawie przy ul Fieldorfa 5A/D.

 

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w espares24.com produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.

Przelewem - forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym eSpares24 Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem on-line – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez dotpay.pl – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860.

Gotówką – w wypadku wyboru opcji „Odbiór osobisty” w punkcie odbioru przy ul. Fieldorfa 5A/D w Warszawie.

 

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

W przypadku odbioru osobistego Klient otrzymuje wiadomość e-mail o możliwości odebrania zamówionego produktu. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Jeśli w tym terminie Klient nie odbierze zamówienia, jego status zostanie określony jako „anulowany”.

 

11. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach espares24.com. Wszystkie produkty posiadają gwarancję realizowaną bezpośrednio poprzez firmę eSpares24 Sp. z o.o.. 

 

12. eSpares24 Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można w formie elektronicznej na adres e-mail info@espares24.com. Po otrzymaniu informacji, pracownicy firmy eSpares24 Sp. z o.o. w przeciągu 2 dni roboczych kontaktują się z Klientem w celu ustalenia sposobu dostarczenia produktu do procesu reklamacyjnego.

 

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że eSpares24 Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez eSpares24 Sp. z o.o. albo eSpares24 Sp. z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

 

15. eSpares24 Sp. z o.o. rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni eSpares24 Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi eSpares24 Sp. z o.o.. 

 

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. 

 

17. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w espares24.com i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres info@toprice.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez eSpares24 Sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu eSpares24 Sp. z o.o. wskazanego w art. 7, na swój koszt. 

 

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu espares24.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu espares24.com, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe eSpares24 Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . 

 

20. eSpares24 Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach espares24.com. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez eSpares24 Sp. z o.o. który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w espares24.com zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez eSpares24 Sp. z o.o. w ramach espares24.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

ZAŁĄCZNIK 1 - Polityka Ochrony Prywatności

 

Espares24.com jest marką należącą do firmy eSpares24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zalipie 7a 04-625 Warszawa. Niniejszy załącznik określa zasady odnoszące się do Polityki Prywatności stosowane przez eSpares24 Sp. z o.o. przy prowadzeniu strony espares24.com

 

Istnieje możliwość odwiedzenia strony i przeglądania jej bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania stron sklepu espares24.com Klient pozostaje anonimowy aż do momentu założenia konta. Założenie konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zezwoleniem na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy pomiędzy Klientem a eSpares24 Sp. z o.o.. Firma eSpares24 Sp. z o.o. ma upoważnienie do gromadzenia i przetwarzania danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, szczegóły dotyczące płatności.

W celu przeglądania zawartości strony espares24.com, nie jest wymagane włączenie obsługi ciasteczek Cookies. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko przy włączonej opcji Cookies.

 

Cookies (ciasteczka) - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

eSpares24 Sp. z o.o. jest upoważniony do przekazania danych osobowych osobom trzecim (kurier) w celu dostarczenia produktu na wskazany adres wysyłki.

Klient jest zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu. Nie należy przekazywać informacji dotyczących loginu i hasła osobom trzecim. Zasada ta obowiązuje zarówno Klienta jak i firmę eSpares24 Sp. z o.o.. 

We care about your privacy

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.

Close
pixel